Ryska kejsaren Alexander I. Nationalmuseet.

Borgå lantdag

De beslut som hade beretts omsorgsfullt under krigstiden och i hög grad redan genomförts fastställdes ceremoniellt vid Borgå lantdag den 28 mars 1809.

Alexander I anlände till Borgå för att öppna lantdagen. Den viktigaste och mest vittbärande tilldragelsen under Borgå lantdag var kejsarens regentförsäkran och ständernas tro- och huldhetsed den 29 mars 1809. Edgången underlättades av att Gustav IV Adolf samma dag avsade sig rättigheterna till den svenska tronen. Kontinuiteten fortsatta dock att gälla eftersom Alexander I stadfäste 1773 års regeringsform och 1789 års förenings- och säkerhetsakt som grundlagar för Finland.

Den autonoma särställningen accentuerades genom utnämnandet en ministerstatssekreterare, som skulle ha hand om finländska ärenden hos kejsaren, genom inrättandet av egna förvaltningsorgan med egna tjänstemän och genom skötseln av landets angelägenheter inom ramen för en egen budget. Eftersom kejsaren gick in för att beslut i ärenden som gällde Finland skulle underställas honom direkt uppkom det också i praktiken ett självständigt storfurstendöme, storfurstendömet Finland. De ryska ministrarna hade inte några befogenheter inom förvaltningen av storfurstendömet.

På så sätt garanterade kejsaren som person en särställning för Finland. I festtalen upphöjdes Finland som en nation bland nationernas antal.